Fem la teva pregunta a l’administració

Si vols demanar informació a l’administració però no saps com fer-ho, nosaltres t’ajudem.

Escriu-nos la teva pregunta a info@transparencia.press i nosaltres ens encarregarem de fer la petició a l’administració corresponent i enviar-te la resposta tan bon punt la rebem. A més, també la publicarem a la web per a que sigui accessible per a més ciutadans i així contribuir a millor la transparència de l’administració.

Si no tens clar quin és el Departament o Institució competent per a respondre la teva petició però sí la pregunta també ens la pots enviar. Nosaltres la derivarem a l’autoritat que considerem més adient i te n’informarem.

Com a guia, aquí teniu l’àmbit d’aplicació de la Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern de Catalunya:

lleitransparenciafoto1.Aquesta llei és aplicable a:

A) Administració de la Generalitat i els ens que integren l’Administració local a Catalunya.

B) Organismes i ens públics, les societats amb participació majoritària o vinculades, les fundacions del sector públic, les entitats de dret públic dependents o vinculades amb les administracions a què fa referència la lletra a, les entitats de dret públic que actuen amb independència funcional o amb una autonomia especial reconeguda per llei que exerceixen funcions de regulació o supervisió externa sobre un determinat sector o activitat, les institucions de la Generalitat a què fa referència el capítol V del títol II de l’Estatut d’autonomia, els col·legis professionals i les corporacions de dret públic en allò que afecta l’exercici de llurs funcions públiques i els consorcis o altres formes associatives i llurs ens vinculats i societats mercantils en què participa de manera majoritària alguna d’aquestes administracions.

C) Les universitats públiques de Catalunya i els ens que en depenen o hi estan vinculats o participats, incloses les societats mercantils, les fundacions i altres ens instrumentals.

D) Les persones físiques o jurídiques que exerceixen funcions públiques o potestats administratives, que presten serveis públics o que perceben fons públics per a funcionar o per a dur a terme llurs activitats per qualsevol títol jurídic.

E) Les persones físiques o jurídiques que duen a terme activitats qualificades legalment com a serveis d’interès general o universal.

F) Grups d’interès, en els termes que estableix el títol IV.

2. En els casos de l’apartat 1.d i e, el compliment de les obligacions establertes per aquesta llei l’ha de fer efectiu l’Administració responsable. A aquest efecte, les persones i entitats privades han d’informar l’Administració de les activitats directament relacionades amb l’exercici de funcions públiques, la gestió de serveis públics i la percepció de fons públics, i de les activitats que restin dins la supervisió i el control de l’Administració en el cas de serveis d’interès general o universal. També l’han d’informar de les retribucions percebudes pels càrrecs directius si el volum de negoci de l’empresa vinculat a activitats dutes a terme per compte de les administracions públiques supera el vint-i-cinc per cent del volum general de l’empresa.

3. Els municipis poden complir les obligacions de transparència i les que deriven del dret d’accés a la informació pública, de manera associada o per mitjà de fórmules de cooperació establertes amb els ens locals supramunicipals o amb l’Administració de la Generalitat, si per raons de capacitat o eficàcia no les poden complir directament.

4. Les obligacions de transparència establertes pel títol II també són aplicables als partits polítics, a les associacions i fundacions vinculades, a les organitzacions sindicals i empresarials i a les entitats privades en els supòsits següents:

a) Si perceben subvencions o ajuts públics de més de 100.000 euros anuals.

b) Si almenys el quaranta per cent de llurs ingressos anuals procedeix de subvencions o ajuts públics, sempre que aquesta quantitat sigui de més de 5.000 euros.

5. Els contractes del sector públic han d’incloure les obligacions dels adjudicataris de facilitar informació establertes per aquesta llei, sens perjudici del compliment de les obligacions de transparència.

6. Cada subjecte obligat és responsable de la informació que inclou en el seu portal de transparència i de la que incorpora al Portal de la Transparència, en compliment del que estableix aquesta llei.