La qualitat de les escoles no és informació pública

Trobar dades sobre escoles i instituts públics i concertats a Catalunya no és una tasca fàcil. Mentre que a bona part dels països europeus les puntuacions de les escoles i altres dades són públiques, a Catalunya el Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu considera que saber la puntuació de totes les escoles a les proves d’avaluació de quart d’ESO podria provocar “eventualment” un “prejudici als centres amb pitjors resultats”.

A través d’una petició d’informació es va demanar al Departament d’Ensenyament les puntuacions de totes les escoles a les proves d’avaluació de quart d’ESO. La resposta va ser un full de càlcul amb les dades anonimitzades, fet que no permet als pares conèixer quin és el rendiment de les escoles ni la seva qualitat. Per tant, no poden prendre una decisió informada.

proves4teso

La fonamentació legal de la negativa a oferir el nom dels centres es basa en què aquestes proves són “una avaluació de les competències i coneixements bàsics de l’alumne (…) per a proporcionar als docents indicadors pedagògics que serveixin per orientar i organitzar les activitats d’ensenyaments i aprenentage”.

A partir d’aquesta consideració, el Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu argumenta que “ha ponderat el perjudici que eventualment es podria ocasionar als centres amb pitjors resultats” i ha decidit proporcionar les dades de manera anonimitzada per “a permetre una visió de conjunt”.

Des de Transparència.Press recorrem aquesta decisió ja que no hem demanat una visió de conjunt sinó una informació detallada, i el “perjudici eventual dels centres” no és cap dels límits establerts per la Llei de Transparència per a no donar la informació demanada (es contemplen excepcions com seguretat pública o dret a la intimitat però no perjudici eventual a una institució).

Aquesta actitud contrasta amb la informació que el govern britànic proporciona als ciutadans sobre les escoles del país.

Al Regne Unit és possible saber la puntuació mitjana dels alumnes de totes les escoles en les competències bàsiques i exàmens oficials. També es poden saber les ràtios d’absències escolars, el nombre d’alumnes que tenen dret a una beca menjador, les quotes que paguen els alumnes i altres tipus de dades. A més, tots els informes d’inspecció anuals de les escoles són públics i s’hi inclou la puntuació total i tots els aspectes que cal millorar.

ukschools

informe

 

Aquí es poden trobar els rànkings de totes les escoles segons les notes obtingudes pels estudiants als exàmens oficials

ukranking

 

Fins i tot la Greater London Authority publica un mapa interactiu amb la informació de totes les escoles de la ciutat

londonatlas

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s